„Vneseme Vám do života nové světlo…“

Poradna Dialog z.s.

Poskytovatel odborného sociálního poradenství.

IČO 702 65 330

Co Vám Nabízíme

Odborné poradenství a to –  základní poradenství právní, poradenství sociální a poradenství dluhové. Služby poskytované poradnou jsou bezplatné. Cílovou skupinou těch, kteří mohou využít bezplatných služeb organizace jsou  lidé tzv. “ohrožení sociální vyloučeností

Mezi takové osoby mohou patřit:

 • Osoby ve finanční tísni
 • Osoby nezaměstnané nebo ohrožené ztrátou zaměstnání
 • Osoby ohrožené dluhovou pastí
 • Osoby ohrožené ztrátou bydlení
 • Rodiče samoživitelé s nezaopatřenými dětmi
 • Senioři

Pracovní problematika

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance a ze strany zaměstnavatele. Nárok na odstupné – kdy ano a kdy ne. Pracovní podmínky žen. Otázky spojené s nároky na dovolenou, převedením na jinou práci a další. Překážky v práci.

Rodinná Problematika

Otázky spojené s rozvodem. Vymáhání výživného. Svěření dítěte po rozvodu a úprava styku s dětmi. Nároky neprovdaných žen / matek. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely.

Problematika Bydlení

Kdo nese náklady za opravy. Hluční sousedé.
Práva a povinnosti nájemců i pronajimatelů.
Za jakých podmínek lze ukončit nájemní vztah.

Spotřebitelské vztahy

Jak “neuzavírat“ smlouvy. Jak reklamovat (záruka na zboží). Nákupy přes internet. Uzavření smlouvy po telefonu. Odstoupení od smlouvy.

Občanská problematika

Základní občanská práva. Sousedské vztahy a spory. Otázky spojené s dědictvím (způsob odkázání pozůstalosti, právní důvody vydědění aj.).

Problematika dluhů

Exekuční tituly – Kdy může přijít exekutor, ochrana před nezákonným postupem. Jak splácet.
Dluhy partnera. Oddlužení.

Máme akreditaci k poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Sociální dávky

Dávky hmotné nouze. Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, životní a existenční minimum. Dávky státní sociální podpory. Příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, porodné a pohřebné.

Jsme tady pro vás

V celostátním registru subjektů poskytujících sociální služby, který je veden u MPSV ČR, jsme zapsáni  jako „ poskytovatel odborného sociálního poradenství“ dle ustanovení § 37 odst. 1) písm. b) z. č. 108/2006 Sb., (zákon o sociálních službách).

Vyslechneme Vás

Sdělíte nám problém, který potřebujete řešit a vysvětlit a čeho by jste chtěli dosáhnout v předmětné záležitosti. Podle potřeby potom budete komunikovat s právníkem, dluhovým poradcem nebo sociálním pracovníkem. 

Navrhneme řešení

Po rozboru situace Vám odborný poradce situaci vysvětlí s odkazem na platnou legislativu. Sdělí, jaké mohou být varianty postupu a  navrhne ve spolupráci s Vámi řešení. Respektujeme konečnou volbu klienta.

Pomůžeme s písemností

Po posouzení situace a ve spolupráci s Vámi pomůžeme se sepsáním písemnosti (např. exekutorovi, zaměstnavateli, pronajímateli, na výzvu soudu apod.)

Pomůžeme při jednání

Nejste si jisti,  zda a jak zvládnete jednání na úřadě? Pomůžeme Vám a k jednání Vás v odůvodněných případech doprovodíme. Nezaměňovat se zastupováním u soudu. Tuto službu neposkytujeme!

Plán pro lepší budoucnost

Klientům v tíživé sociální situaci pomůžeme odborným poradenstvím. Jsme neziskovým subjektem, který je dle registrace MPSV poskytovatelem odborného sociálního poradenství – konkrétně v případě naší organizace  zejména základního poradenství právního.

Jde o poskytnutí orientace  v problému s důrazem na právní vazby. Jde o vysvětlení širších souvislostí, proč se klient do problému dostal (mnohdy i proto, že sám nerespektoval své povinnosti, na což se často zapomíná). Současně s objasněním příčin problému jsou s klientem diskutovány varianty a možnosti řešení.

Naše zaměření

 • Právní poradenství
 • Sociální poradenství
 • Dluhové poradenství
 • Lidský přístup

V případě složitých situací je problém řešen po jednotlivých fázích. Poradce je, pokud si to klient přeje, průvodcem až do úplného vyřešení problému. To znamená, že klient může přijít do poradny opakovaně.

Práce poradce spočívá i ve vedení klienta k převzetí spoluzodpovědnosti za danou situaci. V odůvodněných případech je možné požádat o doprovod k jednání na úřad apod., pokud si klient není jist, že jednání sám zvládne.
Službu klientům poskytuje sociální pracovník a další odborný pracovník, kterým je právník.

Poskytování odborného sociálního poradenství je dle zákona o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb., v platném znění) bezplatné.

Nepovažujte, prosím, organizaci za advokátní kancelář.
Zastoupení u soudních jednání neposkytujeme.

Čísla hovoří za nás

Naše služby v řeči čísel.

Klientů ročně (cca)

Let pomáháme

%

Osobní návštěva klienta

%

Telefonické konzultace

%

E-mailovou komunikací

Nejčastěji kladené otázky

Pro zájemce o poskytnutí sociální služby odborného sociálního poradenství předkládáme několik základních pojmů

 • co je obsahem služby?
 • uzavírá se o službě nějaká forma smlouvy?
 • jaké podmínky je třeba splnit, aby se zájemce mohl stát uživatelem služby?
 • jak jsou zabezpečeny osobní údaje, které jsou v rámci služby sděleny poskytovateli?
 • může být služba poskytnuta i anonymně? Jaký je rozsah poskytovaných služeb?
 • může uživatel v případě nespokojenosti podat stížnost a lze tak učinit i anonymně?
 • je možné podávat i jiné připomínky a podněty k poskytované službě?
 • jak jsou chráněny údaje, které klient organizace poskytne?
Co je obsahem služby ?
Poskytovatel je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství (§ 37 odst. 1) písm. b) z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytovatel odborného sociálního poradenství se zaměřuje na
– poradenství sociální – otázky nároků na sociální dávky, celkový rozbor tíživé situace, pomoc s hledáním kontaktů na jiné vhodné subjekty,
– poradenství dluhové – rozbor dluhové situace klienta s navržením možných řešení, otázky exekucí
– základní poradenství právní – v oblastech tzv. práva soukromého, tzn. problematika rodinněprávní, pracovněprávní, právo spotřebitelské, otázky lidských práv, otázky bydlení, v omezené míře otázky práva trestního (různé formy domácího násilí), apod.

Pohovory probíhají v prostředí tak, aby byla zachována diskrétnost, klient hovoří pouze se sociálním pracovníkem, dluhovým odborníkem nebo právníkem, přítomnost jiných osob je vázána na souhlas klienta.

Uzavírá se o službě smlouva?
U služby odborného sociálního poradenství zákon nevyžaduje uzavření písemné smlouvy o poskytnutí služby.
Převážně je tedy služba o poskytnutí sociální služby uzavřena ústní formou.
I v tomto případě však poskytovatel sepíše s žadatelem o službu stručný záznam na základě vstupního pohovoru o zakázce zájemce, aby byl specifikován problém klienta.
Součástí prvního pohovoru je vymezení rozsahu služby, kterou organizace zájemci o službu poskytne.
Jaké podmínky musí žadatel splnit, aby se mohl stát uživatelem služby?
Poskytovatel je registrován jako poskytovatel odborného sociálního poradenství pro osoby tzv. „ohrožené sociální vyloučeností“. Pro tyto uživatele je pak služba poskytována bezplatně.
Může být služba poskytnuta i anonymně?
Pokud žadatel nechce uvést své údaje, může mu být služba poskytnuta anonymně s vyloučením případů, kdy žadatel o anonymitu žádá radu v situaci, ze které je zřejmé, že jde o účelové zneužití nebo obejití práva apod.
Jaký je rozsah poskytované služby?
Služba je poskytována v závislosti na potřebě klienta. Důležité je, že klient může přijít do poradny i opakovaně. Poradce, který je mu přidělen, může klienta provázet až do konečného vyřešení problému. Naopak klient může ukončit spolupráci s poradnou kdykoli.

S klientem většinou vede stručný vstupní pohovor sociální pracovnice. Ta vyhodnotí, kterému odbornému pracovníkovi klienta dále předá. Tímto odborným pracovníkem může být dluhový poradce nebo některý ze spolupracujících právníků s ohledem na specializaci právního poradce a typu problému klienta.

Klient má právo požádat i o změnu a předání jinému poradci ( se stručným odůvodněním sociální pracovnici).

Služba může zahrnovat:

– osobní konzultaci v rozsahu, jaký je potřebný pro ten který problém,

– v odůvodněných případech (o kterých rozhodne poradce) může být poskytnuta pomoc formou sepsání písemného podání,

– kontrola písemností, které si připraví sám klient,

– v odůvodněných případech doprovod k jednání (nikoli k soudu),

– pomoc při vyhledání jiného vhodného specializovaného pracoviště.

Může uživatel v případě nespokojenosti se službou podat stížnost? a jak?
Uživatel může podat stížnost a to i anonymně.
Podmínky pro podání stížnosti a její řešení jsou popsány ve vnitřní směrnici v organizaci, kterou si může uživatel vyžádat k nahlédnutí. Podmínky pro podání stížnosti jsou rovněž zveřejněny na nástěnce ve vstupní místnosti poradny.
Je možné podávat i jiné připomínky a podněty k poskytované službě?
Ano. Jakékoli náměty nebo připomínky k poskytované službě jsou vítány. Všechny takové připomínky jsou vyhodnoceny a mohou sloužit jako pohled „ zvenčí“ na poskytovanou službu. Organizace po vyhodnocení může přijmout opatření, která mohou přispět k dalšímu zkvalitnění služby.
Ve vstupní místnosti, která slouží jako čekárna, je umístěna schránka, do které může klient vložit stížnost, připomínku, návrh na zlepšení služby apod.
Jak jsou chráněny údaje, které klient poskytne ?
Všichni pracovníci, kteří pracují v organizaci v tzv. přímé péči, což znamená, že se účastní jednání s klientem, vedou statistiku návštěvnosti poradny a další nezbytné údaje, kdy podepisují povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, se kterými se setkají při výkonu práce. Mlčenlivosti mohou být zbaveni pouze písemným souhlasem klienta.
Údaje, které poradce zaznamenává,  jsou uloženy v poradně pouze po dobu, než je případ ukončen a slouží výhradně pro potřeby poradny.
Pokud poradce potřebuje pro zpracování případu tzv. citlivé údaje, na základě kterých by mohl být klient identifikován, tyto údaje jsou vedeny odděleně od obecného záznamu a jsou uzamčeny po nezbytně nutnou dobu v trezorové skříni. Poté jsou skartovány.

Činnost podporují

Subjekty, které nám pomáhají udržet vysoký standard našich služeb.

Brno Židenice

Kontaktujte nás:

+420 541 552 411 nebo +420 797 970 797

email: poradna@poradnadialog.cz

IČO 702 65 330
č.ú.: 168 128 737/0300