Etický kodex občanských poradců

Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod a stanoví respektování práv klientů v poradenském procesu a stanoví nezpochybnitelnost lidské důstojnosti.

Odborný poradce je zaměstnanec občanské poradny, který poskytuje odborné sociální poradenství se zaměřením na typ problému klienta. Poradenskou pomoc poskytuje při zachovávání níže uvedených principů

1.Poradce se řídí principy občanského poradenství, kterými zejména jsou

1.1. Nezávislost

 • Poradce při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých postojích a názorech v
 • oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, apod.
 • Poradce poskytuje své rady nezávisle na postojích zřizovatele organizace, sponzorů a dárců.
 • Poradce poskytuje služby klientům nezávisle na státních či jiných organizacích, které
 • by mohly mít ideologický, finanční nebo jakýkoli jiný zájem na výsledku případu.
 • Poradce nehodnotí postoje a názory klienta.
 • V případě střetu zájmů poradce včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na jinou vhodnou poradnu nebo organizaci, která takovou skutečností není zatížena.

1.2. Nestrannost

 • Poradce poskytuje rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení,
 • sexuální orientace, sociálního statusu, apod. Odmítnout klienta může pouze v případech hrozícího střetu zájmů nebo pokud klient ohrožuje bezpečnost poradce.
 • Poradce poskytuje rady a pomoc bez jakékoliv předpojatosti.
 • Poradce poskytuje rady a pomoc klientům bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky.
 • Poradce zná podmínky, za kterých může klienta předat jinému subjektu či ho odmítnout ( viz vnitřní předpis o odmítnutí klienta).

1.3. Diskrétnost

 • Poradce považuje všechna sdělení klientů za důvěrná a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti výkonu práce poradce.
 • Poradce respektuje požadavek klienta, aby rozhovor probíhal v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní klienti, spolupracovníci z poradny či jakékoli jiné osoby.
 • Poradce je povinen vyžádat souhlas klienta s přítomností dalších osob za účelem náslechu.
 • Poradce je povinen vyžádat si písemný souhlas klienta s poskytnutím obsahu jeho dotazu mimo poradnu.
 • Poradce je povinen podepsat prohlášení o mlčenlivosti ihned při zahájení své spolupráce s poradnou.
 • Poradce je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích o klientech a to i po ukončení spolupráce s poradnou nebo pracovního poměru v ní.
 • Poradce chrání dokumentaci o klientově případu před případným zneužitím (viz vnitřní směrnice o způsobu uchovávání dokumentace).

1.4. Bezplatnost

 • Poradenství pro klienty je bezplatné, poradce proto od klientů nepožaduje žádnou úhradu.
 • Pokud poradce přijímá peněžní či věcný dar, musí být patrno, že se jedná o příspěvek pro poradnu.
 • O převzetí daru musí být sepsán příjmový doklad.

1.5. Respekt

 • Poradce respektuje právo klienta na informace.
 • Poradce respektuje právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí.
 • Poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu.
 • Poradce jedná s klientem tak, aby byla patrná rovněž podstata občanského poradenství – princip „Občan pomáhá Občanovi”.
 • Poradce žádným přímým či nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost klienta.
 • Poradce nesnižuje lidskou důstojnost klienta v žádné ani emocionálně vypjaté situaci.

2. Způsob vedení rozhovoru poradcem :

 • Poradce vede rozhovor s klientem citlivě, empaticky a pečlivě klientovi naslouchá.
 • Poradce vždy zjišťuje cíle, kterých chce klient dosáhnout, respektuje je a případnou
 • změnu těchto cílů usměrňuje vždy s klientovým souhlasem.
 • Poradce musí vést rozhovor tak, aby klientovi umožnil pochopit podstatu jeho problému, možnosti řešení a volbu řešení.
 • Informace a rady sdělované poradcem musí být pro klienta zcela srozumitelné.
 • Poradce navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro klienta přijatelná, nejsou v rozporu s klientovými názory a zájmy a nezpůsobují klientovi další obtížné situace.
 • Poradce neprosazuje taková řešení, která vyhovují jeho speciálním znalostem a dovednostem, ale snaží se nacházet řešení obecně platná a pro klienta dostupná.
 • Poradce vždy respektuje klienta v jeho rozhodnutí o tom, jak dále jednat.
 • Poradce podporuje klienta v samostatném jednání, přičemž podpora má přednost před přímou pomocí.
 • Veškeré další aktivity ve prospěch klienta musí poradce provádět s jeho vědomím a souhlasem.

3. Poradce usiluje o svůj odborný růst

 • Poradce má právo na prohlubování kvalifikace.
 • Poradce má právo jak na individuální, tak na skupinovou supervizi a podporu.
 • Poradce má právo vyžádat si konzultaci.
 • Poradce realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi.
 • Poradci se po celou dobu svého působení v poradně dále vzdělává podle požadavků vedení poradny.

4. Poradce vede veškerou agendu v souladu s vnitřními předpisy poradny

 • Zápis o průběhu rozhovoru a dalších akcích ve prospěch klienta provádí poradce v co nejkratší době po jejich ukončení.
 • Záznamy o případu píše poradce objektivně a věcně tak, aby byla jasná podstata a
 • postup řešení problému. U dlouhodobě vedených případů pak zaznamenává průběh vedení konzultací na základě vypracovaného individuálního plánu.