Podle nově platné legislativy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) je s účinností od 25.5.2018 nutno více chránit údaje, které správce údajů získává při své činnosti.

Správcem Vašich údajů v tomto případě je Poradna Dialog, z.s., IČO 702265330.

K údajům mají přístup pouze pověření pracovníci. Údaje nejsou předávány dalším subjektům nebo osobám.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 

  • Právo požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
  • Právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • Právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo se na nás obrátit.

 

Pokud nám své údaje poskytnete na základě písemně uděleného souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat.

Odvolání souhlasu může být učiněno osobně, písemně nebo prostřednictvím emailu poradna@poradnadialog.cz.

Máte rovněž právo nahlédnout do záznamu údajů o Vás vedených.

Důležité!

Od účinnosti nového legislativního opatření , bez Vámi uděleného souhlasu bychom Vám nadále již nemohli poskytovat poradenskou pomoc, proto je udělení souhlasu nezbytné.

Na druhou stranu Vás můžeme ujistit, že Vaše údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytné míře, pouze po nezbytnou dobu a jejich uchovávání je zabezpečeno v souladu s platnou legislativou.