Smlouva o poskytování Služby

Smlouva o poskytování Služby odborného sociálního poradenství Poradnou Dialog, z.s. je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

V souladu s § 91 odst. 1 ZSS se smlouva o poskytování Služby odborného sociální poradenství Poradnou Dialog, z.s. uzavírá v ústní formě, v případě e-mailových dotazů pak konkludentně.

Náležitosti smlouvy o poskytnutí sociální služby Poradnou Dialog, z.s.:

(v souladu s § 91 odst. 2 ZSS)

  1. a) označení smluvních stran:

Poskytovatel:

Poradna Dialog, z.s.,

IČ:70265330

Se sídlem Nerudova 321/7

602 00 Brno

 

Uživatel služby: …

 

  1. b) druh sociální služby

odborné sociální poradenství

  1. c) rozsah poskytování sociální služby

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  1. d) místo a čas poskytování sociální služby

Nerudova 321/7, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v pracovní době

  1. e) výše úhrady za sociální služby

služba je poskytována bezplatně

  1. f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb

Uživatelé služby jsou povinni:

– dostavit se v ujednaném termínu k osobní konzultaci. V případě, že se uživatel nebude moci na sjednaný termín dostavit, je povinen bez zbytečného odkladu o tom poskytovatele informovat

– před ani při osobní konzultaci nepožívat alkoholické nápoje či omamné látky,

– chovat se v prostorách poradny ukázněně,

– spolupracovat s klíčovým pracovníkem za účelem naplnění zakázky.

  1. g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty

– uživatel je oprávněn kdykoli smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu a to bez výpovědní doby

– poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě porušení povinností uvedených pod písm. f)

  1. h) doba platnosti smlouvy

smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na 1 rok