CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, KDY Váš potomek neuváženě uzavírá úvěrové smlouvy a Vy máte důvodnou obavu, že své závazky nebude řádně a včas hradit, čímž se vystavuje riziku exekučního řízení, které by mohlo neblaze postihnout i Vás?

V případě, že s Vámi potomek žije ve společné domácnosti, čimá údaj o trvalém bydlišti vedený na stejné adrese jako Vy, pak je skutečně riziko, že v případě exekučního řízení budete muset složitě prokazovat své vlastnictví k věcem, které exekutor zahrnul do soupisu. Své vlastnické právo je vhodné prokázat např. výpisem z účtu, popř. jinými dokumenty, v nichž figuruje Vaše jméno a je z nich patrné, že jste vlastníkem věci Vy. Samotná účtenka nestačí, neboť lze namítat, že příslušnou věc mohl zakoupit i dlužník, který Vám poté účtenku účelově předal.

Preventivním opatřením, kterým se můžete vyhnout výše uvedené situaci a ochránit s ním svůj majetek, je postarat se o to, aby zadlužený potomek s Vámi nebydlel a zároveň aby měl zrušený údaj o trvalém bydlišti na této adrese.

Pokud se potomek nebude chtít odstěhovat dobrovolně, je možné podat k soudu žalobu na vyklizení nemovitosti – to za předpokladu, že potomek nemá žádné užívací právo k nemovitosti, v níž s vámi bydlí (např. nájemní smlouvu, spoluvlastnický podíl apod.).

Jakmile soud rozhodne o vyklizení a potomek bude přestěhován, budete moci potomkovi na příslušném úřadě zrušit údaj o trvalém bydlišti. Předpokladem pro zrušení tohoto údaje je, že potomek předmětnou nemovitost nevyužívá a zároveň k ní nemá žádné užívací právo – viz výše.

Poté, co bude potomek přestěhován a bude mít rovněž zrušený údaj o trvalém bydlišti, bude majetek ve Vaší domácnosti chráněn, neboť již nebude důvodný předpoklad k usuzování, že se ve Vaší domácnosti vyskytují věci patřící dlužníkovi.