Výroční zpráva

2017

Poradna Dialog, z.s.

Poskytovatel odborného sociálního poradenství                                      

Obsah:

Základní informace   …………………………………………………    3

Organizační struktura   ……………………………………………..     5

Hodnotící zpráva za rok 2017   …………………………………. 6

Hospodaření v roce  2017 ……………………………………….         14

Spolupráce s jinými organizacemi   …………………………… 15

Cíle pro rok 2018    ……………………………………………………         16


Základní informace

Poradna  Dialog, z.s. je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství
(§ 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění).

Poskytované odborné sociální poradenství je zaměřené zejména na poskytování základního poradenství právního a  poradenství dluhového.

Forma poskytované služby: ambulantní

Základní údaje

IČO:   702 65 330

Registrace u Krajského soudu v Brně

Zápis organizace  ve spolkovém rejstříku vedeného KS Brno oddíl L  vložka 7637

Nejvyšším orgánem organizace jako spolku je členská schůze

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna .č.ú.168128737/0300

Sídlo: Nerudova 7, 602 00 Brno

 

Provozní doba:

Pondělí    8:00  – 16:00  hod

Úterý      9:00  – 15:00  hod

Středa              9:00 – 15:00  hod

Čtvrtek    8:00  – 16:00  hod

Pátek                   9:30 – 13:30 hod                            

 

Telefon: provozní době pevná linka : 541 552 411

mobil :  797 970 797

e-mail : poradna@poradnadialog.cz

web :     www.poradnadialog

Organizační struktura

Vedoucí  služby/ zástupce vedoucího

Pracovníci v přímé péči

Sociální pracovník     

Pracovník v sociálních službách  

Odborný pracovník/právní poradce     

Odborný pracovník /právní poradce   

Další odborný pracovník / poradce        

Dluhový poradce                   

 

Nepřímá péče

Ekonom                

Administrativa


Úvod

S radostí i určitou hrdostí můžeme konstatovat, že naše služba je poskytována nepřetržitě od roku 2002.

Za tu dobu naši pracovníci a poradci vyslechli bezpočet životních  příběhů, mnohdy velmi těžkých.

Ve všech případech se  pracovníci poradny snaží pomoci  dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně  a pochopitelně také s odbornou  erudicí.

Velmi nás všechny tíží, když v některých případech pomoci nelze, ať už z jakýchkoli objektivních důvodů. To je však život.

Nicméně i v těchto případech  se snažíme klienta vyslechnout, být mu  alespoň psychickou oporou, někdy „jen“ naslouchající „vrbou“, protože všichni víme, že  sdílené trápení může pomoci sílu tohoto trápení alespoň částečně zmírnit…

O to více máme upřímnou radost, když se nám podaří klientovi skutečně pomoci vyřešit jeho složitou  tíživou životní situaci.

Slova poděkování, která jsou některými klienty, jejichž problém poradna pomohla vyřešit zaznamenána do knihy připomínek a námětů.

Jsou nám, pracovníkům i podporovatelům organizace  vzpruhou do další práce s vírou, že naše práce má smysl…

Touto cestou tak chci i já  poděkovat mým kolegům, kteří tuto  nesnadnou práci se mnou realizují. Chci věřit, že i  je tato práce také naplňuje a věří v její smysl.

 

Mgr.Miroslava Lattenbergová

vedoucí organizace

Organizace  je zaměřena svou poradenskou činností na kategorii tzv. „ osob ohrožených sociální vyloučeností“.

Kdo  může takovým klientem být a koho lze pod tuto kategorii zařadit? Na tuto otázku není a ani být nemůže jednoduchá a jednoznačná odpověď.

Tato skupina lidí se definuje velmi obtížně, je-li to vůbec možné.

V některých případech můžeme člověka  pod tuto definici zařadit více méně snadno.

Zcela jistě jsou to lidé, kteří například žijí ve vyloučených lokalitách, jsou to lidé vracející se z výkonu trestu, jsou to lidé bez stálého domova či přístřeší.

Jsou to zcela jistě také lidé, kteří se dostali ať už vlastní vinou nebo vinou dalších okolností do  dluhové pasti a následně do kolotoče exekucí. Jde o ty, kteří se potýkají s důsledky zadlužení či předlužení.

Jsou to velmi často samoživitelé s nezaopatřenými dětmi.

Jsou to senioři  zažívající různé formy nátlaku nebo přímo vydírání s prvky domácího násilí od svých nejbližších.

Jsou to lidé, kteří jsou nezaměstnaní nebo jim ztráta práce hrozí a zejména ti, kteří jsou obtížně zaměstnavatelní  tzv. kategorie 55+.

Jsou zde lidé se zdravotními omezeními, v důsledku kterých  obtížně nalézají pracovní uplatnění.

Nicméně sem patří i velká  skupina lidí, u kterých lze na první pohled obtížně určit, zda je někým, komu hrozí pád do sociální vyloučenosti.

Nicméně lze obecně říci, že  i v těchto případech jde o ty, kteří se špatně orientují v poměrně složitém  systému fungování společnosti a tato neznalost je může dovést k selhání v normálním fungování v běžném životě.

Cílem poradenské práce je i tyto na první pohled ještě ne beznadějné situace řešit  poradenstvím včas ( princip prevence), aby dalšími neuváženými kroky nezpůsobil situaci, která je řešitelná obtížně a již zcela neřešitelná.

Tyto případy, pokud by zůstaly bez pomoci, jsou o to nebezpečnější, že  nezvládnutá konkrétní situace vede, či v důsledku vést může k rozpadu rodiny, snaze opatřovat si prostředky nezákonnými prostředky, a také k frustraci, která může mít za následek uchýlení se k alkoholu a celkové rezignaci snažit se vlastními silami o zlepšení kvality života svého  i své rodiny. Tato sestupná spirála života jednotlivce má pak dopad na rodinu a vede k nežádoucím jevům zatěžujícím celou společnost.

Každý z příběhů těchto lidí je jiný, i když v nich  lze nalézt určité shodné charakteristiky.

Nikoli nepodstatným prvkem je i subjektivní vnímání jednotlivce, kdy určitou situaci je někdo schopen řešit vlastními silami avšak druhý toho schopen není a naopak chybnými kroky svoji situaci  komplikuje natolik, že bez včasné poradenské pomoci se již skutečně „vyloučeným“ může stát.

Je proto rovněž odpovědností každého poradce, aby uměl vyhodnotit potřebnost poskytnutí naší služby tak, aby  pomoc byla poskytnuta vždy tam, kde je skutečně na místě a na druhou stranu, aby nedocházelo k jejímu zneužití těmi, kdo si mohou případně  pomoci i prostřednictvím služeb placených advokátních kanceláří apod.

Naše služba je pochopitelně v souladu s principy nastavenými zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách poskytována bezplatně.

Na tomto místě je vhodné zmínit, že mnohdy i ten, kdo si může zajistit vlastními silami službu placenou, může získat  v rámci bezplatného poradenství základní informaci tak, aby vůbec pochopil, v čem je jeho problém, co by řešit měl, kde pomoc může získat apod.

Rovněž je často takový člověk veden k pochopení, že nemá jen svá práva, ale také, na což se mnohdy zapomíná, má i své povinnosti……

Každý případ je individuální a potřebuje tedy individuální přístup a individuálně orientovanou pomoc.

S určitým zjednodušením lze říci, že okruhy problémů, které poradna řeší jsou otázky

  • Situace spojené s nezaměstnaností a pracovněprávní problematikou
  • Situace klientů bez adekvátního bydlení
  • Situace spojené s rozvodovými problémy, návazně s problematikou porozvodového uspořádání, otázky řešení vymáhání výživného, úpravy styku s dětmi a další
  • Otázky související se „seniorským“ věkem jako jsou  generační vztahy v rodině, otázka šikany seniorů, se seniory je často spojována problematika tzv.“šmejdů“, senioři přemýšlí o uspořádání svého života, zajištění si pobytu v pečovatelských domech, zvažují, jak naložit se svými věcmi a mnohé další
  • Velmi široká je sociální oblast týkající se poradenství ohledně sociální pomoci (sociální dávky a další formy sociální podpory)
  • Nároky osob se změněnou pracovní schopností a zdravotními omezeními
  • Lidé v dluhové pasti, řešící otázky spojené s exekucemi, oddlužením a další
  • Může jít o řadu situací, které se na první pohled můžou zdát třeba i úsměvné a vlastně nedůležité a v nichž  „životní krizi“ spatřovat nelze, ale i tyto situace mohou nabývat při jejich neřešení obludných rozměrů hraničících někdy až s trestnou činností, přestupkovými řízeními, náhrady škod, vyvolávání zbytečných soudních sporů jako například  situace sousedských sporů apod.

 

Další aktivity v roce 2017

 

I. Spolupráce a poradenství pro Senior point

 

      Pro kontaktní místa Senior pointu města Brna jsme vedli konzultace pro seniory. Užší spolupráce s pravidelnou docházkou poradců  do jednotlivých středisek SP byla realizována v městské části Brno Židenice v Denním centru pro seniory na ul. Táborská a v městské části Brno Líšeň, kde  se individuální porady se zájemci konaly v Seniorském klubu Réva Brno, Kotlanova.

 

II. Vzdělávání, prevence – realizované aktivity

 

 

Jednou ze zásad, na kterých je postavena činnost poradny je zásada prevence.

Zastáváme filosofii, řešit problémy jednak co nejdříve a také působit tak, aby lidé měli dostatek informací, tedy se do mnoha problémů vůbec nemuseli dostat.

Cílovou skupinou pro vzdělávací aktivity  v roce 2017 byli zejména senioři.

Městské části Židenice a Líšeň tuto činnost podporovaly a k naším návrhům na realizaci besed byly úřady těchto městských částí velmi vstřícné.

Proběhly tak besedy na témata

-sousedské vztahy

– základy finanční gramotnosti

– otázky spojené s řešením dědictví

– spotřebitelské vztahy

Vzdělávací besedy na zvolená témata byly realizovány také v prostorách  naší organizace.

Poradna v číslech:

V roce 2017    poradna poskytla   poradenství    898 klientů při osobních konzultacích.

Toto číslo nezahrnuje telefonické ani e-mailové poradenství.

Rovněž toto číslo nevyjadřuje počet opakovaných návštěv. Někteří klienti dochází do poradny opakovaně, jejich problém je nutno řešit po jednotlivých krocích. Týká se to zejména klientů s dluhovými problémy, případně exekucemi nebo těch, jejichž problém se dotýká více oblastí a jeho řešení je komplikovanější, případně vyžaduje spolupráci více subjektů.

 

Pokud  by měl být klient se stejným problémem přijat více než 2x, je pak již ve spolupráci s ním vytvořen individuální plán, a dle tohoto stanoveného plánu  je postupováno.

Jak to u nás  funguje……….

 

Poradenství je poskytováno formou osobních konzultací, telefonicky, e-mailem.

V odůvodněných případech lze dohodnout  doprovod klienta k jednání na úřad
POZOR nezaměňovat se zastupováním u jednání u úřadů nebo soudu!

 

Telefonické poradenství

V rámci telefonických kontaktů jde ponejvíce o poskytnutí stručné informace v případě, že věc potřebuje rychlý zásah a nesnese odkladu.

Telefonicky jsou poskytnuty informace spíše obecnějšího rázu s tím, aby se klient objednal  k osobní schůzce.

Telefonicky mohou být rovněž poskytnuty kontakty na  další subjekty a organizace, které mohou pomoci.

 

Informace poskytované e-mailem

Informace poskytované  e-mailem jsou vymezeny spíše klientům, kteří z objektivních důvodů nemohou přijít do poradny osobně ( například u mimobrněnských klientů, klientů  imobilních nebo v případech, kdy klient již v poradně byl, nicméně bylo dohodnuta další forma této pomoci a poskytnutí doplňujících kontaktů či informací ).

 

Osobní konzultace

V poradenské práci upřednostňujeme osobní konzultace s klienty.

Poradce tak může  rozebrat situaci v souvislostech, poskytnout komplexnější pomoc.

Je vhodné, když se klient do poradny objedná  a sjedná konkrétní termín. Klient tak je předán poradci, který je na danou oblast svým odborným zaměřením specializován.

 

Hospodaření v roce  2017

Příjmy celkem :                                                                                 1.964.6102,- Kč

Z toho

Dotace  JMK dle § 101 a) z.č.106/2006 Sb.,                                  1.603.200,- Kč

Dotace JMK dle § 105                                                                            113.200 ,- Kč

Město Brno                                                                                              188.000,- Kč

MČ Židenice                                                                                               15.000,- Kč

 

Ostatní příjmy                                                                                           45.210,- Kč

Z toho

Senior Point                                                                                              32.660,- Kč

Drobné příspěvky ( dary od klientů)                                                        9.224 ,- Kč

Úroky z účtu, přepl., ostatní                                                                      3.326 ,- Kč

Celkové výdaje                                                                                      1.964.610 ,- Kč

Ing. Marcela Sochorová, ekonomka

 

Spolupráce

Magistrát města Brna

  • jsme členem pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociální vyloučeností”
  • podílíme se na přípravě Komunitních plánů sociálních služeb pro město Brno

 

městské  části města  Brna, a to zejména s orgány sociálněprávní ochrany dětí

Magistrát města Brna oddělení soc. prevence / sociální kurátoři

Jihomoravský kraj

Kontaktní místa středisek Senior Point Brno

Manželská a rodinná poradna Brno, Táborská

a další neziskové organizace, které poskytují  různé sociální služby v lokalitě Brna a jeho okolí.

 

Cíle a záměry pro rok 2018

Zachovat rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.

Rozšířit poskytování tzv. dluhového poradenství .

Podílet se na přípravách Komunitních plánů sociálních služeb města Brna.

Jako člen pracovní skupiny MMB OSP se podílet na předávání aktuálních informací a přispívat i touto cestou ke zkvalitňování sociálních služeb pro znevýhodněné občany.

Realizovat vzdělávací besedy na aktuální témata.

Rozšiřovat spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi.

Účastnit se a podporovat  setkávání právníků sociálních a dalších neziskových organizací města Brna.

Zorganizovat „Den otevřených dveří“ za účelem zvýšení informovanosti jiných organizací a veřejnosti o službách poskytovaných organizací.

 


Závěrem

Děkujeme zejména

Městu Brnu – Magistrátu města Brna

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

Úřadu městské části Brno – Židenice

I všem drobným dárcům a přispěvatelům

za finanční podporu, bez které by činnost organizace nebyla možná.

 

Mgr. Miroslava Lattenbergová, vedoucí organizace

Červen  2017

Brno

 

Výroční zpráva 2017 ke stažení: 

2017-Výroční zpráva