Může se stát, že se dluhy vymknou kontrole a dlužník je není schopen všechny reálně splatit. V takovém případě může být řešení pro dlužníka oddlužení, v němž splatí pouze část svých závazků. Jak ale v takovém případě postupovat a co je třeba splnit?

1. Podání insolvenčního návrhu

Insolvenční návrh nemůže podat dlužník sám, ale musí ho za něho podat advokát, případně jiná zákonem stanovená osoba podle paragrafu 390a insolvenčního zákona. K insolvenčnímu návrhu se pak připojí návrh na povolení oddlužení.

2. Dlužník musí být v úpadku nebo v hrozícím úpadku

Úpadek je definován v paragrafu 3 insolvenčního zákona. Jedná se o stav, kdy má dlužník více věřitelů (alespoň dva), alespoň dva peněžité závazky dlužníka jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (nemusí být tedy po splatnosti všechny) a dlužník své dluhy není schopen plnit. Do oddlužení je možné vstoupit i v případě tzv. hrozícího úpadku, což je stav, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

3.  Schopnost splatit alespoň 30 % dluhů

Pro povolení oddlužení musí tedy mít dlužník odpovídající příjem nebo vlastnit majetek v odpovídající hodnotě. Oddlužení lze také splácet pomocí příspěvku třetí osoby. V opačném případě soud dovolí dlužníkovi vstoupit do oddlužení jen se souhlasem věřitelů. Díky nedávné novele insolvenčního zákona však může dlužník úspěšně projít oddlužením i pokud nesplatí požadovaných 30 %. Soud totiž může schválit oddlužení v takovém případě za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem.

4. Nesledovat oddlužením nepoctivý záměr

Nepoctivým záměrem může být celá řada činností. Nejčastěji se bude jednat o jednání kdy dlužník úmyslně poškozuje věřitele či páchá majetkové či hospodářské trestné činy. Bude se tedy jednat zejména o vyvádění a zatajování majetku či vykonávání práce načerno.

5. V případě dluhů z podnikání nesmí s oddlužením nesouhlasit

V případě dluhů z podnikání má věřitel možnost vyjádřit s oddlužením odůvodněný nesouhlas. Pokud však souhlasí nebo se k návrhu nevyjádří, pak dluhy z podnikání nejsou překážkou pro oddlužení.

6. Řádné plnění povinností v průběhu řízení

Nedbalé plnění povinností v průběhu řízení může vést k neschválení oddlužení či zrušení oddlužení již schváleného.

Zdroj. Nemámdluhy.cz