Počet lidí nakažených koronavirem se v Česku zvyšuje. Bezpečnostní rada státu proto přišla s řadou mimořádných opatření. Kromě jiného jsou od středy 11.3.2020 uzavřeny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy. Omezení přitom platí na dobu neurčitou.

Pokud rodiče nemají pro děti hlídání, mohou si vzít takzvané ošetřovné. 

Ošetřovné zaměstnanci náleží v situaci, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla.

Ošetřovné je dávkou systému nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění zpravidla u všech zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

OSVČ, která se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění, nárok na ošetřovné nevzniká.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení nebo školy osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

Zaměstnavatel ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. 

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.